Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phúc Đức

Thứ năm - 15/08/2019 22:16
Vậy Phúc Đức chỉ dẫn về cái gì? – Xin thưa: Về họ hàng. Theo quan niệm người xưa, mình có phúc hay bạc phúc là do có họ hàng đông đúc giàu sang giúp cho mình hay là họ hàng nghèo khổ, ít người không giúp được cho mình. Những nhà có “ Ngũ Đại đồng đường” là những nhà đại phúc. Do chỗ có họ hàng tốt, ảnh hưởng vào cuộc đời mình, mà mình được thêm hai tiếng “có phúc tốt”, đó là một ý niệm đại cương, tương đối, mơ hồ, thế thôi.
Tử vi lý số
Tử vi lý số
Bài trước, chúng tôi đã trình bày về cách Giải đoán một Lá số tử vi trong tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phụ Mẫu:

"Phụ mẫu tốt (hoà hợp, khá giả, sống lâu dài) thì đương số được hưởng tốt (học hành, ăn mặc, giáo dục gia đình đều tốt). Và được xây dựng tốt trong tuổi ấu thơ, thanh thiếu niên, thì lớn lên phải khá. Trái lại, thất học, cha mẹ bỏ nhau, thì không được hưởng tốt, lớn lên khó được hưởng điều kiện để làm nghề khá giả."

>> Xem thêm: Lập lá số tử vi - Luận giải - Xem lá số tử vi

>> Xem Bài trước: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phụ Mẫu

Trong bài này, chúng tôi sẽ trình bày về cách Giải đoán một Lá số tử vi trong tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phúc Đức

GIẢI ĐOÁN VỀ THẾ KẾT HỢP CÁC SAO Ở MẠNG, THÂN

GIẢI VỀ CÁC CUNG SỐ

CUNG PHÚC ĐỨC

Như tên cung chỉ dẫn, người ta thường cho rằng cung Phúc Đức chỉ về cái phúc đức của con người được hưởng may mắn, cơm no áo ấm, sang giàu hay được sống lâu. Và do đấy, khi xem Mạng, người ta thường cộng cả các sao ở chính cung Phúc Đức, và khi xem vận đến chỗ cực xấu, phải đoán là chết, người ta thường xem cung Phúc Đức có tốt không, nếu tốt thì đoán là chưa chết, nếu xấu thì đoán là chết.

Tuy nhiên, xem như vậy có phần phức tạp là vì Phúc Đức chủ về chữ thọ thì chỉ cần xem một lần mà biết là sống lâu thì có thể bất chấp vận hạn. Ngoài ra, cung Mạng cũng chủ về chữ thọ, và vận hạn sống chết cụ thể rõ ràng hơn Phúc Đức, nên xét ra kinh nghiệm trên không hoàn toàn đúng. Sự may mắn sang giàu cũng do các yếu tốt khác, cụ thể rõ ràng, chỉ dẫn ở Mạng, Tài, Quan, Giải Ách, v.v...hơn là ở Phúc Đức.

Vậy Phúc Đức chỉ dẫn về cái gì? – Xin thưa: Về họ hàng. Theo quan niệm người xưa, mình có phúc hay bạc phúc là do có họ hàng đông đúc giàu sang giúp cho mình hay là họ hàng nghèo khổ, ít người không giúp được cho mình. Những nhà có “ Ngũ Đại đồng đường” là những nhà đại phúc. Do chỗ có họ hàng tốt, ảnh hưởng vào cuộc đời mình, mà mình được thêm hai tiếng “có phúc tốt”, đó là một ý niệm đại cương, tương đối, mơ hồ, thế thôi.
 
Sao Ý nghĩa
Tử Vi  
1- ở Ngọ Phúc lớn, họ hàng khá giả.
2- ở Tí Họ hàng hiếm người!
3- Tử, Tướng Phúc thọ, họ hàng giàu sang, nhân hậu, thịnh vượng.
4- Tử, Phủ Phúc thọ, họ hàng giàu sang, nhân hậu, thịnh vượng.
5- Tử, Sát Bạc phúc, vất vả. Phải ly tông mới khá và sống lâu.
6- Tử, Phá Bạc phúc, vất vả. Phải ly tông mới khá và sống lâu.
7- Tử, Tham Bạc phúc, giảm thọ
Tử Kình Đà Hoả Họ hàng suy bại
Linh Kỵ Tử Không Kiếp Họ hàng suy bại
Thiên Phủ  
tại Tỵ Hợi Mùi Phúc nhiều, sống lâu, họ hàng đồng thịnh vượng.
tại Mão Dậu Sửu Phúc thường, họ hàng khá giả nhưng ly tán
Phủ, Vũ Phúc thọ, họ hàng giầu có
Phủ, Liêm Phúc nhiều, giàu sang, họ hàng quý hiển
Vũ Khúc  
Thìn Tuất Phúc thọ, ngoài 30 đạt vận, họ hàng khá.
Vũ, Tướng (Dần, Thân) Phúc thọ, họ hàng giàu sang.
Vũ, Tham (Sửu, Mùi) Phúc thọ, hậu vận đạt, họ hàng khá
Vũ, Phá (Tỵ, Hợi) Phúc bạc, xa gia đình mới yên
Vũ, Sát (Mão, Dậu) Họ hàng ly tán.
Thiên Tướng  
Tại Sửu Mùi, Tỵ Hợi Phúc thọ, họ hàng giàu sang
Tại Mão, Dần Về già mới khá.
Tại Tướng, Liêm Phúc thọ, họ hàng giàu sang.
Thái Dương  
Sáng Phúc thọ, họ hàng giàu sang, thịnh vượng.
Hãm Kém phúc thọ, họ hàng suy đồi.
Nhật, Nguyệt Phúc thường, họ hàng có sang, có hèn.
Nhật, Nguyệt, Kỵ và thêm Tuần, Triệt. Có Kỵ đồng cung hoá tốt,
thêm tam Ám (Riêu, Đà, Kỵ) Sáng hay tối gặp tam Ám giảm phúc thọ.
Cự Môn  
Tí Ngọ Hợi Phúc thọ, họ hàng giàu sang.
Thìn, Tuất, Tỵ Kém phúc, họ hàng suy đồi, phúc bạc
Cự, Cơ Trẻ vất vả, già khá
Cự, Đồng Trẻ vất vả, già khá
Cự, Kỵ, Hỏa đồng cung Giảm thọ, tai hoạ
Thiên Cơ  
Tỵ, Ngọ, Mùi Phúc thọ, họ hàng khá giả
Hợi, Tí , Sửu Kém phúc thọ, họ hàng suy đồi.
Cơ Lương (Thìn Tuất) Phúc thọ, họ hàng quý hiển.
Cơ Nguyệt (Dần) Phúc thọ kém, họ hàng bình thường.
Cơ Nguyệt (Thân) Phúc thọ, họ hàng thịnh vượng
Thái Âm  
tại Dậu Tuất Hợi Phúc thọ, họ hàng quý hiển.
tại Mão Thìn Tỵ Kém phúc thọ, họ hàng suy bại
Nguyệt Đồng (Tí ) Phúc thọ, họ hàng giàu sang.
Nguyệt Đồng (Ngọ) Kém phúc thọ, họ hàng suy bại.
Đắc hay hãm gặp Riêu Đà Kỵ (tam Ám) kém nữa!
Thiên Đồng  
tại Mão Tỵ Hợi Phúc thọ. Họ hàng rời quê làm ăn.
tại Dậu Kém phúc thọ, khổ. Họ hàng ly tán.
tại Thìn, Tuất Kém phúc thọ, khổ. Họ hàng ly tán.
Đồng, Lương Phúc thọ, họ hàng khá giả. (Dần tốt hơn Thân)
Thiên Lương  
tại Tí Ngọ Phúc thọ, họ hàng danh chức.
tại Sửu Mùi Phúc thọ, họ hàng danh chức.
tại Tỵ Hợi Kém phúc thọ. Họ hàng suy đồi.
thêm Nhật (Mão) Khá.
thêm Nhật (Dậu) Kém.
Thất Sát  
tại Tí Ngọ Dần Thân Phúc thọ. Có danh phận.
Họ hàng phát võ nghiệp.
tại Thìn, Tuất Kém phúc thọ. Họ hàng suy bại.
Sát, Liêm (Sửu, Mùi) Kém phúc thọ. Họ hàng suy bại.
Phá Quân  
tại Tí Ngọ Thìn Tuất Phúc thọ, họ hàng khá, nhưng phân tán.
Kém phúc thọ.
tại Dần Tuất Thân Họ hàng suy đồi.
Nghèo, giảm thọ.
tại Phá Liêm (Mão Dậu) Họ hàng nghèo, ly tán.
Liêm Trinh  
tại Dần Thân Phúc thọ. Họ hàng bình thường.
Liêm Tham (Tỵ Hợi) Kém phúc thọ, tai nạn.
Họ hàng bình thường.
Tham Lang  
tại Thìn Tuất Phúc thọ. Họ hàng khá.
tại Dần Thân Phúc thọ. Họ hàng khá.
tại Tí Ngọ Kém phúc thọ.
Họ hàng nghèo.

TRUNG TINH VÀ HUNG TINH

Phúc thọ tốt:

Tả Hữu, Khôi Việt.
Xương Khúc, Quyền, Đào Hồng.
Khoa +Song Lộc
Quang Quý, Quan Phúc.
Tràng Sinh (Phúc thọ, trừ tai)
Mộ ở cung Mộ
Tham Vũ, Hoả Linh (Sửu Mùi)

Phúc thọ xấu:

Kỵ, Kình Đà.
Hoả Linh, Không Kiếp.
Song Hao, Khốc Hư, Tang Hổ (kém thọ).
Phúc, Tướng Quân, Tử: Có người tử trận trong họ.
Tướng Hình, Kình Đà: Họ hàng có người chết chém.
Liêm Sát, Triệt + Tử Mã Không Kiếp: Họ hàng có người chết đường.
Liêm Tham Tỵ Hợi/ Liêm Tham Xương: họ hàng có người tù tội.
 
Đón đọc bài sau, chúng tôi sẽ trình bày về cách Giải đoán một Lá số tử vi trong tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Điền Trạch

>> Xem Bài sau: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Điền Trạch

>> Quay lại Mục Lục Khóa học Tử Vi Lý Số Online

Tác giả bài viết: Vượng Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DỊCH VỤ THIẾT KẾ, XÂY NHÀ, NỘI THẤT
NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây