Khóa học Tử Vi Lý Số Online Miễn phí

Thứ sáu - 16/08/2019 22:49
Khóa học Tử Vi Lý Số Online được lập dựa trên giáo trình được đúc kết sau nhiều năm nghiên cứu, khảo nghiệm của Phong Thủy Vượng. Chúng tôi rất mong muốn đưa bộ môn huyền học này được phổ biến rộng rãi. Mong muốn rằng Khóa học Tử Vi Lý Số Online này là tài liệu có ích cho những quý độc giả đang và sẽ muốn tìm hiểu về Tử Vi, hay Tử Vi Đẩu Số.
Tử vi lý số
Tử vi lý số
KHÓA HỌC TỬ VI LÝ SỐ ONLINE

Tử Vi, hay Tử Vi Đẩu Số, là một bộ môn huyền học được dùng với các công năng chính như: luận đoán về tính cách, hoàn cảnh, dự đoán về các " vận hạn" trong cuộc đời của một người đồng thời nghiên cứu tương tác của một người với các sự kiện, nhân sự.... Chung quy với mục đích chính là để biết vận mệnh con người.

>> Xem thêm: Lập lá số tử vi - Luận giải - Xem lá số tử vi

Bài 1: Tử vi đẩu số: Nguồn gốc và cơ sở luận môn khoa học huyền bí

PHẦN I: NHỮNG NGUYÊN TẮC ĐẦU

Bài 2: Tử vi lý số: Các khái niệm cơ bản: Thiên can, Địa chi
Bài 3: Tử vi lý số: Các khái niệm cơ bản: Âm dương, Ngũ hành
Bài 4: Tử vi lý số: Nguyên tắc Âm Dương
Bài 5: Tử vi lý số: Các Tam hợp
Bài 6: Tử vi lý số: Cung Nhị hợp
Bài 7: Tử vi lý số: Cung Xung chiếu

PHẦN II: AN SAO

Bài 8: Tử vi lý số: An Sao - Những vấn đề cần lưu ý
Bài 9: Tử vi lý số: An Sao - Ghi Âm Dương Nam Nữ, hành Mạng, an Tuần
Bài 10: Tử vi lý số: An Sao - Định cung Mạng, Thân, viết các cung, định Cục ghi Đại vận
Bài 11: Tử vi lý số: An Sao - An Tử Vi
Bài 12: Tử vi lý số: An Sao - An Vòng Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Tuế, Sao Thiên Không, Vòng Lộc Tồn, Tràng Sinh
Bài 13: Tử vi lý số: An Sao - Hung Sát Tinh
Bài 14: Tử vi lý số: An Sao - Trung Tinh
Bài 15: Tử vi lý số: An Sao - Tứ Hoá: Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa, Hoá Kỵ; Triệt
Bài 16: Tử vi lý số: An Sao - Ghi Tiểu Vận, Nguyệt Vận

PHẦN III: GIẢI ĐOÁN

Chương I: NGUYÊN TẮC ĐỂ GIẢI ĐOÁN MỘT LÁ SỐ

Bài 17: Tử vi lý số: Giải đoán - Nguyên tắc để giải đoán một Lá số tử vi

Chương II: YẾU TỐ VỀ NĂM, THÁNG, NGÀY, GIỜ SINH

Bài 18: Tử vi lý số: Giải đoán - Yếu tố về năm, tháng, ngày, giờ sinh: Can Chi của năm sinh
Bài 19: Tử vi lý số: Giải đoán - Theo hành của năm, tháng, ngày, giờ sinh
Bài 20: Tử vi lý số: Giải đoán - Giờ sinh Âm hay Dương

Chương III: VỊ TRÍ MẠNG VÀ THÂN

Bài 21: Tử vi lý số: Giải đoán - Vị trí Mạng, Thân tại cung Âm hay Dương
Bài 22: Tử vi lý số: Giải đoán - Mạng hay Thân Nhị hợp với cung nào, chịu ảnh hưởng cung đó
Bài 23: Tử vi lý số: Giải đoán - Vị trí Mạng tại Tứ Sinh, Tứ Chính hay Tứ Mộ
Bài 24: Tử vi lý số: Giải đoán - Vòng Thái Tuế
Bài 25: Tử vi lý số: Giải đoán - Vòng Lộc Tồn
Bài 26: Tử vi lý số: Giải đoán - Vòng Tràng Sinh
Bài 27: Tử vi lý số: Giải đoán - Đại cương Đại Vận
Bài 28: Tử vi lý số: Giải đoán - Đánh giá lại Giờ sinh

Chương IV: GIẢI ĐOÁN VỀ THẾ KẾT HỢP CÁC SAO Ở MẠNG, THÂN

Mục I: NHẬN XÉT VỀ CÁC SAO

Bài 29: Tử vi lý số: Giải đoán - Về thế kết hợp các sao ở Mạng, Thân
Bài 30: Tử vi lý số: Giải đoán - Bảng tính chất các Sao
Bài 31: Tử vi lý số: Giải đoán - Nhận xét các sao Hung Tinh
Bài 32: Tử vi lý số: Giải đoán - Nhận xét các sao Trung Tinh

Mục II: CÁC BỘ CHÍNH TINH

Bài 33: Tử vi lý số: Giải đoán - Các Bộ Chính Tinh

Mục III: THẾ CỦA CHÍNH TINH

Bài 34: Tử vi lý số: Giải đoán - Thế của Chính Tinh: Tử, Phủ, Vũ, Tướng
Bài 35: Tử vi lý số: Giải đoán - Thế của Chính Tinh: Sát, Phá, Tham, Liêm
Bài 36: Tử vi lý số: Giải đoán - Thế của Chính Tinh: Cơ Nguyệt Đồng Lương, Cự Nhật, Nhật Nguyệt

Mục IV: CUNG TỐT XẤU

Bài 37: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Tốt Xấu: Sao Tốt Xấu

Mục V: MẠNG VÔ CHÍNH DIỆU

Bài 38: Tử vi lý số: Giải đoán - Mạng Vô Chính Diệu

Mục VI: CÁC THẾ TRUNG TINH

Bài 39: Tử vi lý số: Giải đoán - Các thế Trung Tinh
Bài 40: Tử vi lý số: Giải đoán - Các thế Trung Tinh: Tứ Linh: Long, Phượng, Hổ, Cái
Bài 41: Tử vi lý số: Giải đoán - Các thế Trung Tinh: Thiên Mã
Bài 42: Tử vi lý số: Giải đoán - Các thế Trung Tinh: Tứ Hóa: Khoa, Quyền, Lộc, Kỵ
Bài 43: Tử vi lý số: Giải đoán - Các thế Trung Tinh: Hồng Đào và Thiên Không
Bài 44: Tử vi lý số: Giải đoán - Các thế Trung Tinh: Văn Xương, Văn Khúc
Bài 45: Tử vi lý số: Giải đoán - Các thế Trung Tinh: Đẩu Quân, Thiên Khôi, Thiên Việt

Mục VII: CÁC THẾ HUNG TINH

Bài 46: Tử vi lý số: Giải đoán - Hung Tinh
Bài 47: Tử vi lý số: Giải đoán - Hung Tinh: Địa Không, Địa Kiếp
Bài 48: Tử vi lý số: Giải đoán - Hung Tinh: Kình Dương, Đà La
Bài 49: Tử vi lý số: Giải đoán - Hung Tinh: Linh Tinh, Hỏa Tinh
Bài 50: Tử vi lý số: Giải đoán - Hung Tinh: Thiên Hình, Phá Toái, Lưu Hà, Kiếp Sát
Bài 51: Tử vi lý số: Giải đoán - Hung Tinh: Cô Thần, Quả Tú, Thiên Khốc, Thiên Hư, Tang Môn, Điếu Khách, Song Hao
Bài 52: Tử vi lý số: Giải đoán - Hung Tinh: Hóa Kỵ, Thiên Không, Thiên Thương, Thiên Sứ, Thiên La, Địa Võng

Mục VIII: CÁC SAO PHÚC LỘC

Bài 53: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Phúc Lộc: Tứ Đức: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Phúc Đức, Long Đức
Bài 54: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Phúc Lộc: Lộc Tồn, Hóa Lộc
Bài 55: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Phúc Lộc: Lưu Niên, Văn Tinh
Bài 56: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Phúc Lộc: Thiên Trù

Mục IX: CÁC SAO CẢN PHÁ

Bài 57: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Cản Phá: Tuần và Triệt
Bài 58: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Cản Phá: Thiên Quan, Thiên Phúc
Bài 59: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Cản Phá: Thiên Khôi, Thiên Việt, Hóa Khoa, Hóa Lộc
Bài 60: Tử vi lý số: Giải đoán - Sao Cản Phá: Thiên Tài, Thiên Thọ

Mục X: VẬN: ĐẠI VẬN, TIỂU VẬN, NGUYỆT VẬN, NHẬT VẬN, THỜI VẬN

Bài 61: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Đại Vận
Bài 62: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Tiểu Vận (Niên Vận): Hành Can của niên vận so với hàng Can của tuổi
Bài 63: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Tiểu Vận (Niên Vận): Hành của cung Niên vận so với hành Mạng
Bài 64: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Tiểu Vận (Niên Vận): Năm Xung, Năm Hạn, Hạn Tam Tai
Bài 65: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Tiểu Vận (Niên Vận): Các Sao trong tiểu vận
Bài 66: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Tiểu Vận (Niên Vận): Những cách ở tiểu vận
Bài 67: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Nguyệt Vận
Bài 68: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Nhật Vận
Bài 69: Tử vi lý số: Giải đoán - Vận: Thời Vận

Mục XI: GIẢI VỀ CÁC CUNG SỐ

Bài 70: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số
Bài 71: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phụ Mẫu
Bài 72: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phúc Đức
Bài 73: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Điền Trạch
Bài 74: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Quan Lộc
Bài 75: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Nô Bộc
Bài 76: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Thiên Di
Bài 77: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Giải Ách
Bài 78: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Tài Bạch
Bài 79: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Tử Tức
Bài 80: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Phối Ngẫu
Bài 81: Tử vi lý số: Giải đoán - Cung Số: Cung Huynh Đệ
 
!!! Kết thúc Khóa học Tử Vi Lý Số Online !!!

Tác giả bài viết: Vượng Phùng

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

DỊCH VỤ THIẾT KẾ, XÂY NHÀ, NỘI THẤT
NỔI BẬT
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây